15 grudnia 2020

Kredyt Inkaso złożył prospekt emisyjny do KNF

Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, w związku z ustanowieniem publicznego programu emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł złożył prospekt emisyjny do KNF.

Spodziewamy się korzystnej koniunktury na rynku wierzytelności w 2021 r. Zakładamy wzrost podaży portfeli NPL oraz dalszą racjonalizację cen portfeli. Będziemy chcieli zainwestować gotówkę, którą generujemy, stąd decyzja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz złożeniu prospektu emisyjnego. Celem emisji będzie refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie działalności spółek zależnych, w tym inwestycyjnej. Obligacje mogą zostać zaoferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym. Pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2020/21, kiedy wypracowaliśmy blisko 10 mln zł zysku netto, pokazują, że podjęte przez nas działania zmierzające do uporządkowania organizacji przynoszą zamierzony efekt – komentuje Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Ustanowiony publiczny program emisji niezabezpieczonych obligacji będzie ważny przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Możliwa jest emisja papierów dłużnych w złotym lub euro. Kredyt Inkaso rozważy wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności grupy wyniosła na koniec września 2020 r. 612,2 mln zł. Wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) dla 180 miesięcy wynosi 1,3 mld zł.

Kredyt Inkaso z rynkiem papierów dłużnych związany jest od wielu lat. Dotychczas spółka wyemitowała kilkadziesiąt serii obligacji o łącznej wartości 1,196 mld zł, wykupując w terminie walory za 873 mln zł. Na koniec września 2020 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 26,3 mln zł, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił 1,88x. Grupa wykupiła w terminie obligacje serii D1 w październiku 2020 r. Zapadalność kolejnych serii długu jest dostosowana do planowanych odzysków. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa spłaciła obligacje o wartości nominalnej 188 mln zł i znacząco obniżyła zadłużenie netto.

Kredyt Inkaso w bieżącym roku kalendarzowym uruchomił nowy system informatyczny na rynku polskim i po jego pełnej stabilizacji zamierza dokonać wdrożenia na wybranych rynkach zagranicznych. Spółka oczekuje, że efektem inwestycji w nowe technologie będzie poprawa wskaźników operacyjnych, dzięki automatyzacji części procesów.

Grupa realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim bankowego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 168,5 mln zł na koniec września 2020 r., co stanowi 28 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 72 proc. wartości portfeli ogółem).

O Grupie:

Grupa Kredyt Inkaso należy do czołówki podmiotów zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza długoletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi działania oraz coraz bardziej zaawansowanej analityce danych i systemom informatycznym. Grupa skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso skutecznie zarządza zarówno wierzytelnościami niezabezpieczonymi, jak i zabezpieczonymi. Warto podkreślić, że jest jednym z nielicznych podmiotów mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Kredyt Inkaso zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 r. Kredyt Inkaso jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

665 885 390