6 kwietnia 2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 kwietnia 2010 r.

Materiały

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Liczba akcji: 5 494 000 Liczba głosów: 5 494 000

 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu Akcjonariuszy ze Spółką
wza@kredytinkaso.pl
Numer faksu do kontaktu Akcjonariuszy ze Spółką
022 871 85 65