10 marca 2016

Oświadczenie Zarządu w sprawie rozpoznania przychodów z umowy subpartycypacyjnej z 2013 roku

Wobec formułowania wobec Zarządu Spółki – ze strony przedstawicieli jednego z akcjonariuszy Spółki, tj. spółki BEST S.A. (w tym reprezentanta BEST w Radzie Nadzorczej Spółki) – zastrzeżeń sugerujących rzekome nieprawidłowości związane z niewłaściwym rozliczeniem transakcji objętej umową subpartycypacji, którą w 2013 r. Spółka zawarła ze spółką  Kredyt Inkaso Portfolio Investments,  Zarząd Spółki stwierdza, co następuje:
1) W trosce o interes wszystkich akcjonariuszy Spółki, przeprowadzenie analizy powyższej sprawy zostało zlecone firmie
Ernst & Young, jako renomowanemu podmiotowi doradczemu (niezwiązanemu dotąd z Kredyt Inkaso);
2) Z treści stosownego memorandum zawierającego powyższą analizę (którego skrócona wersja po uprzednim otrzymaniu zgody Ernst & Young zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki) wynika wyraźnie, że przedmiotowa transakcja była rozliczona prawidłowo;
3) Jakiekolwiek zarzuty ze strony przedstawicieli firmy Best S.A. w omawianym zakresie są pozbawione podstaw merytorycznych i należy uznawać je wyłącznie za insynuacje obliczone na zdyskredytowanie obecnego Zarządu Spółki, co jest elementem szerzej zakrojonych wrogich działań, mających na celu przejęcie kontroli nad Spółką (w szczególności poprzez doprowadzenie do wymiany jej władz). Zarząd będzie podejmował wszelkie prawem dopuszczalne inicjatywy, służące obronie interesu Spółki przed tego rodzaju bezprawnymi działaniami.