27 kwietnia 2021

Ponowny wybór Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso może zakończyć spór

Zarząd Kredyt Inkaso, w związku z żądaniem otrzymanym od akcjonariusza większościowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W jego trakcie przewidziany jest wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. Wydarzenie to może zakończyć trwający obecnie spór korporacyjny.

Zarząd Kredyt Inkaso otrzymał notyfikację o nabyciu przez Waterland Private Equity Fund VI Holding 5 B.V. (znajdującego się pod kontrolą Waterland Private Equity Investments B.V.)  61,48 proc. akcji spółki wraz z wezwaniem do organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ). Do agendy NWZ zgłoszony został jednocześnie punkt przewidujący głosowanie nad odwołaniem wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki i ponownym powołaniem członków tego organu.

NWZ wraz z głosowaniem w powyższej sprawie może przyczynić się do zakończenia sporu korporacyjnego, którego źródłem są działania akcjonariusza mniejszościowego Johna Harveya van Kannela, posiadającego 0,02 proc. akcji Spółki.

Dla przypomnienia: John Van Kannel złożył pozew przeciw Spółce o stwierdzenie nieważności podjętej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (w dniu 27 listopada 2020 r.) uchwały powołującej Daniela Dąbrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Sąd ma ustalić, czy na WZA została podjęta także uchwała odwołująca Macieja Szymańskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

John Van Kannel otrzymał od Sądu zabezpieczenie swoich roszczeń w dniu 15 stycznia 2021 r. Oparł swój pozew na twierdzeniu, że Waterland Private Equity Fund VI Holding V B.V. (WPEF VI Holding V) utracił prawo głosu na skutek niewłaściwej notyfikacji nabycia 61,48 proc. akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu w 2016 r.

W oparciu o posiadane opinie profesorskie – przygotowane przez renomowane kancelarie prawne – Spółka uznała, że WPEF VI Holding V B.V. posiada prawo głosu i nigdy go nie utracił, gdyż obowiązki notyfikacyjne i wezwaniowe przy nabyciu akcji Kredyt Inkaso w 2016 r. zostały zrealizowane prawidłowo. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 kwietnia 2021 r. potwierdza prawidłowość tego wniosku.

Ponadto, z uzyskanych opinii wynika jednoznacznie, że ze względu na wadliwe sformułowanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, Daniel Dąbrowski jest nieprzerwanie członkiem Rady Nadzorczej Spółki, o czym poinformowano w komunikacie bieżącym (Raport nr 4/2021 z 12 lutego 2021 r).

Niemniej jednak, niektórzy mniejszościowi akcjonariusze Spółki – BEST S.A., BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i John Van Kannel oraz powołany przez BEST S.A. członek Rady Nadzorczej Spółki, Karol Szymański z kancelarii RKKW – aktywnie prezentują pogląd, że Daniel Dąbrowski nie jest członkiem Rady Nadzorczej. Uważają w związku z tym, że ciało to obecnie posiada skład czteroosobowy, a nie wymagany prawem pięcioosobowy.

Zakończenie sprawy z powództwa Johna Van Kannela na drodze sądowej wymaga czasu, szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19. W interesie Spółki jest natomiast zapewnienie wszystkim organom możliwości sprawnego i bezspornego funkcjonowania. W związku z tym, zwołanie NWZ wraz z głosowaniem nad ponownym powołaniem członków Rady Nadzorczej do tego organu – stanowi optymalną drogę do szybkiego ustabilizowania sytuacji i zakończenia sporu. Jednocześnie Spółka będzie kontynuowała postępowanie sądowe.

Najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z zaproponowaną przez głównego akcjonariusza agendą usunie wszelkie wątpliwości, które spowodowało zabezpieczenie otrzymane przez Johna Van Kannela. Niezależnie od tego, spodziewamy się, że sprawa zostanie również rozstrzygnięta  przez Sąd zgodnie ze stanowiskiem Kredyt Inkaso. Zagwarantuje to pewność obrotu i wyeliminuje możliwość destabilizowania  w ten sposób  spółek giełdowych. powiedział Maciej Szymański, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy planowane jest na dzień 24 maja 2021. 

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

 

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku obsługi pakietów wierzytelności. Od tego czasu stale pomaga firmom i osobom prywatnym w procesie wychodzenia z długów, współpracując przy tym z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Kredyt Inkaso oferuje wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces windykacji należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy charytatywne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.