21 grudnia 2010

Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

 

Kredyt Inkaso S.A. w dniu 21.12.2010 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Projekt.: „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie systemu zarządzania wydajnością” realizowany jest w ramach Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo”. Całkowita wartość projektu wynosi 498 736,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 249 368,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 211 962,80 PLN, natomiast dofinansowanie w formie dotacji celowej 37 405,20 PLN.