21 października 2010

Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – wybór projektu do dofinansowania

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Projekt: „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”. Zgodnie z treścią Załącznika do Uchwały Nr CCCXLV/4854/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 października 2010 r. projekt znalazł się na liście rankingowej dofinansowanych projektów. Całkowita wartość projektu wynosi 498 736,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 249 368,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 211 962,80PLN, natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa 37 405,20 PLN.