31 grudnia 2009

Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie rzeczowe realizacji projektu

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 31 grudnia 2009 roku samym nastąpiło zakończenie rzeczowe realizacji projektu pn. .: „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie systemu zarządzania wydajnością” realizowany jest w ramach Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Całkowita wartość projektu wynosi 203 740,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 142 618,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 121 225,30 PLN, natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa 21 392,70 PLN.