15 grudnia 2009

Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zaproszenie do złożenia oferty (zakup licencji systemu MPC)

„Twój pomysł, europejskie pieniądze” 

Zaproszenie do złożenia oferty
Kredyt Inkaso S.A. działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert.
Planowane inwestycje są elementami projektu pn. „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w celu wysłania zapytania ofertowego wraz z niezbędną dokumentacją lub osobiste stawienie się w siedzibie firmy.

Przedmiot dostawy: Licencja na system Infor MPC typu Entry level dla 10 użytkowników.
Termin składania ofert upływa w dniu: 18 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100%