30 sierpnia 2018

Prawie 18 mln zł zysku netto Grupy Kredyt Inkaso w I kwartale roku obrotowego 2018/2019

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła silny wzrost wyników finansowych w I kwartale roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – czerwiec 2018 r.).

  • Przychody netto wyniosły 45,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 33 proc.
  • EBITDA gotówkowa na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 44 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 52 proc.
  • Zysk netto wyniósł 17,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 219 proc.
  • Wartość nabytych wierzytelności na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 664 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu z końcem marca 2018 r.
  • Wpłaty od dłużników osiągnęły poziom 57 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 37 proc.

– W I kwartale obserwowaliśmy dużą podaż wierzytelności na rynku. Dzięki zakupom nowych, atrakcyjnych portfeli oraz obsłudze wcześniej nabytych pakietów wypracowaliśmy znaczący wzrost wpłat od dłużników. W efekcie nasze przychody netto oraz EBITDA gotówkowa także wyraźnie urosły. W analizowanym okresie skala inwestycji była relatywnie wysoka, dlatego w kolejnych miesiącach trwającego roku obrotowego, dążąc do zachowania bezpiecznych ram płynnościowych, będziemy w tej kwestii konserwatywni – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Maciej Szymański, wcześniej pełniący funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Kredyt Inakso, nowym prezesem zarządu spółki został decyzją rady nadzorczej z 21 sierpnia bieżącego roku. Jarosław Orlikowski, wiceprezes odpowiedzialny za operacje i IT przestał z tym dniem pełnić rolę p.o. prezesa zarządu. Niezmiennie funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego pełni Bastian Ringhardt. W wyniku zmian w zarządzie nowym przewodniczący rady nadzorczej został Bogdan Dzudzewicz, a jej skład uzupełnił Marcin Okoński, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego.

Kredyt Inkaso 3 sierpnia przydzielił czteroletnie obligacje serii E1 o wartości nominalnej 50 mln zł, uplasowane w ofercie prywatnej. Oprocentowanie papierów dłużnych tej serii jest zmienne i wynosi 4,9 proc. ponad WIBOR 6M. Odsetki wypłacane będą co pół roku.

– Inwestorzy instytucjonalni po raz kolejny nam zaufali, dostrzegając w Kredyt Inkaso wiarygodnego i stabilnego partnera. Sukces emisji nabiera szczególnej wartości, jeśli pod uwagę weźmiemy trudne warunki rynkowe. Dywersyfikacja źródeł finansowania biznesu stoi u podstaw naszej strategii. Jesteśmy aktywnym graczem zarówno na rynku prywatnych emisji obligacji, jak i publicznych. Dodatkowo korzystamy z kredytów bankowych. Zebrane środki m.in. zainwestujemy w kolejne portfele wierzytelności – wskazuje Bastian Ringhardt, członek zarządu Kredyt Inkaso.

Emisja serii E1 jest pierwszą w roku obrotowym 2018/2019. Kredyt Inkaso 16 sierpnia nabył w celu umorzenia papiery dłużne serii X oraz Z o łącznej wartości nominalnej 46,7 mln zł.

W roku obrotowym 2017/2018 Kredyt Inkaso S.A. wyemitowała jedną serię obligacji w drodze oferty prywatnej i dwie serie obligacji w ofertach publicznych o łącznej wartości 109 mln zł. W tym czasie Kredyt Inkaso S.A. dokonała terminowego wykupu dwóch serii obligacji o łącznej wartości 70 mln zł.

Na 30 czerwca 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje 11 serii obligacji o łącznej wartości 455,3 mln zł i dwa kredyty o sumie 33 mln zł. Na koniec czerwca 2018 r. Kredyt Inkaso dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 98 mln zł.

Dobrą sytuację finansową grupy potwierdza wskaźnik zadłużenie netto/kapitał własny, który na koniec czerwca 2018 r. kształtował się na poziomie 2,1.