Raport nr 80/2016
11:09 6.10.2016

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wznowionego po przerwie w dniu 3 października 2016 r.
Pytania akcjonariusza wraz z odpowiedziami stanowią załącznik do niniejszego raportu.