17 sierpnia 2010

Rekordowe przychody Kredy Inkaso S.A. w pierwszym kwartale 2010/11

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2010/11 Kredyt Inkaso S.A. uzyskało rekordowe przychody 11, 12 mln zł oraz ponad 1,4 mln zł zysku netto.

Przychody Spółki w pierwszym kwartale 2010/11 wyniosły 11,12 mln zł i były o ponad 60% wyższe w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego (6,93 mln zł), zysk netto Kredyt Inkaso S.A. wyniósł 1,4 mln zł. Spóła jest obecnie stroną w ponad 36 tys. postępowań przed sądami o łącznej wartości przedmiotu sporu około 68 milionów złotych. W pierwszym kwartale roku obrotowego Kredyt Inkaso S.A. otrzymała z sądów ponad 65 tys. nakazów zapłaty co jest to efektem wniesienia ponad 70 tys. elektronicznych pozwów które miały miejsce od stycznia rozpoczęcia działalności e-sądu (początek stycznia) do końca marca 2010 r.

Spółka przygotowuje się obecnie do publicznej oferty akcji jaka ma nastąpić do końca 2010 r. Planowane dokapitalizowanie jest efektem przyjętej strategii która zakłada osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku wierzytelności bankowych. Obecnie Kredyt Inkaso S.A. operuje głównie na rynku wierzytelności telekomunikacyjnych. Ponadto planowane jest także wyemitowanie obligacji o wartości do 150 mln zł z możliwością rozszerzenia oferty o kolejne 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pakiety pochodzące z sektora bankowego. Początkiem realizacji tej strategii jest wygrany w czerwcu przetarg na pakiet wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 299 mln zł zorganizowany przez bank PKO BP.

Nasze plany na najbliższe 3 lata są bardzo dokładnie określone. Obecnie jesteśmy liderem na rynku wierzytelności telekomunikacyjnych, rok do roku nabywamy około 35% wystawianych wierzytelności. Naszym celem jest osiągnięcie podobnego poziomy w sektorze wierzytelności bankowych który jest zdecydowanie większy. Szacuje się że rocznie do sprzedaży trafiać będą pakiety o łącznej wartości nominalnej kilku mld zł, tym samym aby osiągnąć oczekiwaną przez nas pozycję potrzebujemy pozyskać środki na inwestycje.  Planujemy przeprowadzić do końca obecnego roku publiczną emisję akcji (z wyłączeniem prawa poboru), ponadto mamy także zgodę Walnego Zgromadzenia  na emisję akcji w ramach kapitału docelowego (maksymalnie do 4,12 mln akcji). Zamierzamy także zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych (pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych). W związku z tym podpisaliśmy umowę z Banco Espirito Santo de Investimento oddział w Polsce dotyczącą zorganizowania programu emisji obligacji o wartości 150 mln zł z możliwością powiększenia tej kwoty do 250 mln zł. Obecnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem programu emisji obligacji – mówi Artur Górnik, prezes zarządu Kredyt Inkaso S.A.

Spółka pomimo tak postawionych celów wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendę. W tym roku dla inwestorów przeznaczone jest 100% zysku netto czyli 5,53 mln zł,  z czego 25% zostanie wypłacone w formie gotówkowej, pozostałą cześć akcjonariusze otrzymają w formie akcji spółki. Pozwoli to zachować Spółce środki potrzebne na inwestycje a jednocześnie dotychczasowi właściciele otrzymają wypracowany zysk i będą mogli sami zadecydować o dalszym utrzymaniu swojej inwestycji w Spółce.

Wartym odnotowania jest fakt że Zarząd Kredyt Inkaso S.A. od początku notowania na GPW rekomenduje wypłatę około 1/5 zysku w formie dywidendy, do tej pory spółka dwukrotnie wypłacała zysk akcjonariuszom w roku 2008 (0,16 zł na akcję) oraz w roku 2009 (0,09 zł na akcję).

Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami, zajmując się wykupem i odzyskiwaniem pakietów wierzytelności, uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania. Wypracowany przez lata model działania, funkcjonujący w oparciu o drogę sądową z udziałem wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego umożliwia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo biznesu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.