27 sierpnia 2021

Rekordowe spłaty Grupy Kredyt Inkaso w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022

Kredyt Inkaso opublikowało skonsolidowany i jednostkowy raport finansowy za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. Po raz pierwszy w 20-letniej historii firmy przekroczona została granica 70 mln zł pochodząca z wpłat w jednym kwartale. Spółka wypracowała również bardzo dobre wyniki i przychody netto w wysokości 46,4 mln zł na poziomie skonsolidowanym. 

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z wiodących polskich podmiotów branży zarządzania wierzytelnościami, osiągnęła rekordowe wyniki w I kwartale roku obrotowego 2021/2022, obejmującego okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Pomimo trudnego okresu pandemicznego Grupa zanotowała 33-procentowy wzrost spłat, które osiągnęły rekordową wartość 70,8 mln zł, wobec 53,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Grupa osiągnęła przychody netto na poziomie 46,4 mln zł, EBITDA gotówkowa wyniosła 44 mln zł, a zysk netto 6,5 mln zł. Dla porównania, w poprzedzającym roku obrotowym 2020/2021 przychody w I kwartale kształtowały się na poziomie 37 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,2 mln zł.

Ubiegły kwartał był rekordowy pod względem wpłat w historii firmy. Nie jest to jednak dla nas zaskoczenie, bo dobre wyniki odzwierciedlają konsekwentnie wprowadzaną przez nas strategię. Postawiliśmy w niej na poprawę efektywności operacyjnej – mówi Barbara Rudziks, wiceprezes zarządu odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne. – Już dziś jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych portfeli. Chcemy kontynuować ten wzrostowy trend Kredyt Inkaso nie tylko w najbliższym, ale też długim terminie.

Firma pozyskała wielu doświadczonych ekspertów z branży zarządzania wierzytelnościami i to między innymi dzięki synergii kompetencji oraz ścisłej współpracy z wieloletnim zespołem stajemy się coraz bardziej skuteczną organizacją. Sprzyja to realizacji naszych celów biznesowych i coraz wyraźniej widać postęp zarówno wynikowy jak i rozwojowy – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Warto dodać, że Grupa Kredyt Inkaso zamknęła rok obrotowy 2020/2021 z przychodami netto na poziomie 200,3 mln zł, a wynik ten stanowił wzrost o 55 proc. względem roku poprzedniego. Zysk netto ukształtował się z kolei na poziomie skonsolidowanym w kwocie 45,5 mln zł. Kredyt Inkaso przygotowuje się również obecnie do emisji obligacji. 26 sierpnia br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdził prospekt emisyjny, w ramach którego przeprowadzane mogą zostać prospektowe emisje obligacji publicznych do łącznej kwoty 150 mln zł. Pierwsza emisja planowana jest już na jesień tego roku. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Spółki.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.