8 marca 2022

Ruszają zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii I1

Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii I1 potrwają od 9 do 22 marca 2022 r. Emisja obejmuje 200 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,9 punktu procentowego w skali roku.

Seria obligacji I1 jest kierowana do klientów indywidulanych w ramach oferty publicznej oraz Prospektu Emisji Publicznych zatwierdzonego 26 sierpnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Termin wykupu dla serii wynosi 3 lata i 7 miesięcy (planowa data wykupu:
23 października 2025 r.), a łączna wartość emisji to 20 mln zł. Inwestorom proponowane jest oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,9 punktu procentowego w skali roku.

Szczegółowe warunki dla serii I1 zostały opublikowane przez emitenta 7 marca br. i są dostępne na stronie: www.obligacje.kredytinkaso.pl. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne, w skład którego wchodzą: NWAI DM S.A., Michael / Ström DM S.A., Ipopema Securities S.A., Noble Securities S.A., Q Securities S.A. Środki pozyskane w ramach tej serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Spółki.

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, firmami telekomunikacyjnymi i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso dysponuje szerokim zakresem procesów windykacyjnych: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne. Kredyt Inkaso od 2007 r. jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji.

Grupa Kredyt Inkaso odnotowała bardzo dobre wyniki w trzech zamkniętych już kwartałach roku obrotowego 2021/22. Po trzech kwartałach na poziomie skonsolidowanym przychody netto wyniosły 161,2 mln zł, co stanowi wzrost względem roku obrotowego 2020/21 o 26 proc. W opisywanym okresie zanotowano także zysk netto w wysokości 41,1 mln zł na poziomie skonsolidowanym (wzrost o 134 proc.). Z kolei wpłaty z nabytych portfeli wierzytelności w samym trzecim kwartale (zakończonym 31 grudnia 2021 r.) osiągnęły poziom 68,1 mln zł, a od początku roku obrotowego 210,2 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii I1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię I1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, które zostały opublikowane 7 marca 2022 roku na stronach internetowych Emitenta – http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz Firmy Inwestycyjnej – www.nwai.pl.