12 lipca 2022

Ruszyły zapisy na obligacje Kredyt Inkaso

Od 12 do 26 lipca trwają zapisy na 4-letnie obligacje Kredyt Inkaso serii L1. Inwestorom oferowane jest oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,7 punktu procentowego w skali roku.

Kredyt Inkaso oferuje obecnie w ramach serii L1 obligacje z czteroletnim terminem wykupu i oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 4,7 punktu procentowego. 7 lipca br. wskaźnik WIBOR 3M wynosił 7,14 proc., co przekłada się na prognozowane dwucyfrowe odsetki w pierwszym okresie odsetkowym, wynoszące  najprawdopodobniej  11,84 proc. w skali roku. Opisywana seria obejmuje 200 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Emisja prowadzona jest w ramach prospektu zatwierdzonego w sierpniu 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji) są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/). W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii L1 wchodzą: NWAI DM S.A., Michael/Ström DM S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.

W zakończonym 31 marca roku obrotowym Grupa Kredyt Inkaso zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności, wynoszący 279 mln zł (wzrost o 25 proc. względem roku poprzedzającego). Przełożyły się one na osiągnięcie przychodów na poziomie 198,1 mln zł i wypracowanie zysku netto wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła z kolei 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dobrym wynikom towarzyszyła znaczna redukcja poziomów zadłużenia. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,94, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,79 (w poprzednim roku było to odpowiednio 1,44 i 3,14).

Kontakt dla mediów: mail: press@kredytinkaso.pl, tel.: +48 602 500 894

Niniejszy materiał nie stanowi oferty inwestorskiej, a jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostateczne warunki emisji serii L1 obligacji, które zostały opublikowane 7 lipca 2022 r. na stronach internetowych Emitenta – http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz Firmy Inwestycyjnej – www.nwai.pl. Przed złożeniem zapisu na serię L1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.

 

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.