29 kwietnia 2021

Sąd przychyla się do argumentacji Kredyt Inkaso

Sąd przychyla się do argumentacji Kredyt Inkaso i zdejmuje zabezpieczenie roszczeń przyznane Johnowi Van Kannelowi w sprawie dwóch uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2020 r. Tym samym usunięte zostały wszelkie ograniczenia w sprawowaniu funkcji prezesa Kredyt Inkaso przez Macieja Szymańskiego oraz wątpliwości dotyczące statusu Daniela Dąbrowskiego w Radzie Nadzorczej Spółki.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy przychyla się do zażalenia Kredyt Inkaso i zdejmuje zabezpieczenie roszczeń przyznane Johnowi Van Kannelowi (posiadającemu 0,02 proc. akcji Spółki), w sprawie dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) Kredyt Inkaso z dnia 27 listopada 2020 r. Pierwsza to podjęta na WZA uchwała powołująca Daniela Dąbrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Druga to niepodjęta uchwała w sprawie odwołania prezesa Spółki Maciej Szymańskiego z piastowanego stanowiska.

Dla przypomnienia: John Van Kannel złożył pozew przeciw Spółce o stwierdzenie nieważności podjętej uchwały powołującej Daniela Dąbrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie zwrócił się do Sądu o rozstrzygniecie, czy na WZA została podjęta uchwała odwołująca Macieja Szymańskiego z funkcji prezesa. John Van Kannel otrzymał od Sądu zabezpieczenie swoich roszczeń w dniu 15 stycznia 2021 r. Oparł swój pozew na twierdzeniu, że Waterland Private Equity Fund VI Holding V B.V. (WPEF VI Holding V) utracił prawo głosu na skutek niewłaściwej notyfikacji nabycia 61,48 proc. akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu w 2016 r.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, ówczesny akcjonariusz większościowy, czyli Waterland Private Equity Fund VI Holding V B.V. znajdujący się pod kontrolą Waterland Private Equity Investments B.V., dokonał notyfikacji nabycia 61,48 proc. akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu w 2016 r. w sposób właściwy, zgodny z prawem i przyjętymi standardami. Potwierdzeniem tego są posiadane przez Spółkę ekspertyzy przygotowane przez renomowane kancelarie prawne, a także opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 kwietnia 2021 r. W oparciu o nie Spółka uważała, że Daniel Dąbrowski był nieprzerwanie członkiem Rady Nadzorczej Spółki. O swoim stanowisku Spółka informowała w raporcie bieżącym (nr 4/2021) z 12 lutego 2021 r. Sąd przychylił się do przedstawionej w zażaleniu argumentacji i postanowił o zdjęciu zabezpieczenia roszczeń przyznanego Johnowi Van Kannelowi w dniu 15 kwietnia 2021 r.

– Cieszę się, że Sąd po wysłuchaniu argumentów drugiej strony zdecydował o zniesieniu zabezpieczenia roszczeń. Jestem również przekonany, że czas przyniesie finalne rozstrzygnięcie pozwu akcjonariusza mniejszościowego w zgodzie ze stanowiskiem Kredyt Inkaso i opinią Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie warto podkreślić, że wszelkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej rozwiane zostaną na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które powinno definitywnie zakończyć ten konflikt przed oczekiwaną decyzją Sądu powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Najbliższe Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przewidziane zostało na dzień 24 maja 2021 r. Zostało zwołane w związku z notyfikacją o nabyciu przez Waterland Private Equity Fund VI Holding 5 B.V. (znajdującego się pod kontrolą Waterland Private Equity Investments B.V.)  61,48 proc. akcji spółki wraz z wezwaniem do organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do agendy NWZ zgłoszony został jednocześnie punkt przewidujący głosowanie nad odwołaniem wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki i ponownym powołaniem członków tego organu.

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

 

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku obsługi pakietów wierzytelności. Od tego czasu stale pomaga firmom i osobom prywatnym w procesie wychodzenia z długów, współpracując przy tym z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Kredyt Inkaso oferuje wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces windykacji należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy charytatywne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.