28 stycznia 2019

Stanowisko Zarządu Kredyt Inkaso w odniesieniu do informacji prasowej „BEST chce lepszego nadzoru w Kredyt Inkaso, jest zaniepokojony przebiegiem NWZA”

Zarząd Kredyt Inkaso pragnie odnieść się do twierdzeń i ocen sformułowanych w opinii BEST, które zdaniem Zarządu Kredyt Inkaso są niezasadne i nieobiektywne. W ocenie Zarządu, bezpodstawne tezy BEST sformułowane w informacji prasowej związane są z licznymi pozwami skierowanymi przez BEST przeciwko Kredyt Inkaso, w tym jak należy przypuszczać najnowszym pozwem, o którym BEST poinformował raportem bieżącym 9 stycznia 2019 r. Kredyt Inkaso przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej, jak również wywiązuje się z obowiązków raportowych spółek publicznych oraz działa z poszanowaniem standardów obowiązujących na rynku kapitałowym. Kredyt Inkaso jest podmiotem wiarygodnym i przejrzystym wobec inwestorów, KNF oraz innych organów administracji publicznej. W ocenie Zarządu Kredyt Inkaso również uprawnienia BEST w ramach nadzoru korporacyjnego są w pełni respektowane.

BEST ma prawo nominować jednego członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso i powierzyć mu nadzór indywidualny nad pracami Zarządu. Zarząd Kredyt Inkaso z największym zadowoleniem przyjąłby nominację pana Senye na to stanowisko. Jednak od trzech lat BEST konsekwentnie powołuje na nie osobę posiadającą stosunkowo krótkie doświadczenie biznesowe i wykształcenie jedynie prawnicze, ale współpracującą z kancelariąi reprezentującą BEST w relacjach z Kredyt Inkaso.

Członkowie Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso, nominowani przez większościowego inwestora spółki – Waterland Private Equity, mają w sumie 55 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i doradczych w wielu branżach, w tym w branży finansowej, a część z nich zajmowała stanowiska zarządcze w największych polskich spółkach giełdowych lub im doradzała. Dysponują oni wysokim poziomem wiedzy prawnej, finansowej i biznesowej popartym ośmioma dyplomami uniwersyteckimi, zdobytymi w Polsce i za granicą, w dziedzinie finansów i prawa. Zdaniem Kredyt Inkaso skład Rady Nadzorczej spółki zapewnia odpowiedni poziom kontroli nad działalnością spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso otrzymał i ocenił oświadczenia o niezależności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Wbrew twierdzeniom BEST, trzech z czterech nominowanych przez Waterland Private Equity członków Rady Nadzorczej spełnia te kryteria. Członek Rady Nadzorczej nominowany przez BEST tych kryteriów nie spełnia.

Strategia grupy Kredyt Inkaso została opisana w raportach rocznych składanych przez spółkę. Modyfikacje tej strategii, jeśli takie zaistnieją, oraz długoterminowe plany finansowe wynikające z tych modyfikacji, zostaną przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej, zgodnie ze statutem spółki. Po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą, będą mogły zostać zaprezentowane uczestnikom rynku w stopniu, w jakim będzie to zgodne z polityką informacyjną spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso przyjmuje do wiadomości krytyczne stanowisko BEST dotyczące proponowanego przez akcjonariusza większościowego Waterland Private Equity planu motywacyjnego dla kluczowych osób w spółce. Jednocześnie jednak uznaje za warty podkreślenia fakt, że koszt pełnego rocznego wynagrodzenia obecnego Zarządu Kredyt Inkaso stanowi jedynie około 55% wynagrodzenia zarządu BEST1 i plasuje się poniżej 60% wynagrodzenia zarządu innego, znacznie mniejszego, notowanego na GPW windykatora2. Wbrew twierdzeniom Best wynagrodzenie Zarządu Kredyt Inkaso jest więc znacznie poniżej poziomu wynagrodzeń „najwyższych w branży”.

Następnie, specjalny audytor, wyznaczony na wniosek BEST, w celu zbadania potencjalnego wycieku danych, który rzekomo miał miejsce w 2016 r., przedłożył, z ogromnym opóźnieniem, raport, z którego nie wynikały żadne wnioski ani rekomendacje. Zakres czynności biegłego rewidenta był z mocy prawa ograniczony do tych opisanych we wniosku złożonym przez BEST – jednakże biegły zbadał bez ograniczeń wszystkie zagadnienia, które BEST uznał za konieczne do zbadania. Należy jednak przypomnieć, że Prokuratura Rejonowa, która znacznie wcześniej badała tę samą sprawę bez żadnych ograniczeń w zakresie dostępu do danych i systemów, umorzyła postępowanie, stwierdzając, że wyciek danych nie miał miejsca. Po tym, jak podczas poprzedniego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Kredyt Inkaso, pełnomocnik BEST ponownie wyraził zaniepokojenie rzekomym wyciekiem danych, Zarząd Kredyt Inkaso, po dyskusji z Radą Nadzorczą spółki, zdecydował o powołaniu nowego, tym razem wyspecjalizowanego eksperta IT, który podjął się ponownego przeprowadzenia audytu.

Rozwój infrastruktury informatycznej jest dla podmiotów z branży windykacyjnej procesem naturalnym. Bezpieczeństwo danych jest dla nas niezwykle ważne i Zarząd spółki traktuje tę kwestię bardzo poważnie. Zostało to potwierdzone przez zewnętrznego audytora uzyskaniem w 2018 r. przez Kredyt Inkaso certyfikatu ISO-27001 dla bezpieczeństwa danych. Według najlepszej wiedzy Zarządu żadna inna znacząca firma z branży windykacyjnej w Polsce (w tym BEST) takiego certyfikatu nie uzyskała.

Twierdzenia BEST dotyczące inwestycji Kredyt Inkaso w certyfikaty AGIO NSFIZ dokonanych w latach 2016 i 2017 i ogólnie wyceny aktywów zaskakują, ponieważ Zarząd Kredyt Inkaso wyraźnie stwierdził podczas NWZA, że zgodnie z jego wiedzą, celem tej inwestycji było generowanie zysków kapitałowych. Jeżeli chodzi o wycenę aktywów, to niezależni rzeczoznawcy zewnętrzni, bank powierniczy, audytorzy funduszy i dwóch niezależnych od Kredyt Inkaso TFI oraz dwóch różnych audytorów sprawozdań skonsolidowanych Kredyt Inkaso potwierdzili te wyceny wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat.

Wymóg uzyskania akredytacji przez dziennikarzy pragnących uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Kredyt Inkaso, niedawno wprowadzony do regulaminu, ma na celu jedynie zapewnienie wszystkim uczestnikom obrad wystarczającej ilości miejsca na sali.

Kredyt Inkaso systematycznie zwiększa skalę biznesu i poprawia wyniki finansowe. W I półroczu trwającego roku obrotowego (kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r.) Kredyt Inkaso wypracowała 90 mln zł przychodów netto, co oznacza wzrost o 40 proc. rok do roku. EBITDA gotówkowa za sześć miesięcy, zakończonych 30 września 2018 r. wyniosła 80 mln zł, co oznacza wzrost o 33 proc. rok do roku.

Kredyt Inkaso jest solidnym partnerem dla inwestorów inwestujących w obligacje spółki. W całej historii spółka uplasowała 41 serii papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,022 mld zł. Wszystkie zapadające serie obligacji zostały wykupione w terminie wraz z odsetkami.

1 W/g sprawozdań rocznych za rok 2017
2 2 W/g sprawozdań rocznych za rok 2017