7 listopada 2023

Startują zapisy na nową emisję obligacji Kredyt Inkaso

Dziś rozpoczęły się zapisy na obligacje serii P1 spółki Kredyt Inkaso o wartości do 15 mln zł. Oprocentowanie oferowanych obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Inwestorzy indywidualni mogą dokonywać zapisów na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso do 20 listopada br.

Czteroletnie papiery dłużne jednego z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami oferowane są przez konsorcjum dystrybucyjne Domu Maklerskiego Michael/Ström, Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. Cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis i będzie rosła z 990 zł do 992 zł.

Oferta obligacji serii P1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł, który jest realizowany przez Kredyt Inkaso na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przydział obligacji inwestorom planowany jest na 28 listopada br.

– Po bardzo udanych tegorocznych emisjach obligacji serii M1 oraz N1, zdecydowaliśmy się na kolejną emisję skierowaną do szerokiego grona inwestorów. W najbliższych miesiącach zamierzamy zintensyfikować rozwój całej Grupy Kredyt Inkaso i pozostać aktywnym uczestnikiem rynku obrotu wierzytelnościami. Środki pozyskiwane z emisji obligacji, obok dostępnych linii kredytowych, są ważnym paliwem dla naszego wzrostu zarówno w Polsce, jak i w Rumunii oraz Bułgarii – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

W pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku obrotowego Grupa Kredyt Inkaso zainwestowała w nowe portfele wierzytelności ponad 135 mln zł (wzrost o 292% r/r). Ubiegły rok obrotowy Kredyt Inkaso zamknęło z rekordowymi w swojej historii spłatami z nabytych wcześniej portfeli. Notowana na GPW od 2007 r. spółka wyemitowała dotychczas 50 serii obligacji o wartości blisko 1,5 mld zł, z czego 1,3 mld zł zostało już wykupione.

Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji korporacyjnych serii P1 są dostępne na stronie internetowej spółki: https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/

Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki serii P1 („Obligacje”) na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lutego 2023 r. („Prospekt”) wraz z jego suplementami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie. Prospekt wraz suplementami nr 1 – 3 do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Obligacji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z jego suplementami i Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, dostępny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.