20 czerwca 2010

Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego – zaproszenie do złożenia oferty (dostawa stacji roboc

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Zaproszenie do złożenia oferty
Kredyt Inkaso S.A. działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert.
Planowane inwestycje są elementami projektu pn. „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnej implementacji trzech innowacyjnych systemów informatycznych: Zabezpieczeń Informatycznych, Rozpoznawania Treści Dokumentów, Finansowo-Księgowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w celu wysłania zapytania ofertowego wraz z niezbędną dokumentacją lub osobiste stawienie się w siedzibie firmy.

Przedmiot dostawy: Dostawa stacji roboczych.
Termin składania ofert upływa w dniu: 25 czerwca 2010 roku do godziny 14.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100%