21 marca 2011

Zapisy na akcje serii H Kredyt Inkaso S.A. ruszają 23 marca i potrwają do 24 marca.

Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje serii H od 23 do 24 marca. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych potrwają do 25 marca. Z emisji 3,77 mln akcji zwykłych bez prawa poboru dla dotychczasowych udziałowców spółka planuje pozyskać około 50 mln zł, które w całości zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności. Cena emisyjna zostanie podana w dniu 22 marca.

W drodze oferty publicznej akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru zostanie wyemitowanych 3.767.529 akcji, z czego 3.367.529 oferowanych będzie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i 400.000 w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Przydział i zamknięcie oferty planowane są na 28 marca. Akcje nowej emisji stanowić będą 30 proc. w podwyższonym kapitale Spółki. Będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od kończącego się 31 marca 2011 bieżącego roku obrotowego, a pierwsze notowanie akcji i praw do akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych planowane jest w pierwszej połowie kwietnia br. Spółka z emisji planuje pozyskać ok. 50 mln złotych, które zostaną przeznaczone na zakup wierzytelności z sektora bankowego oraz pokrycie kosztów dochodzenia zakupionych portfeli należności. Oferującym akcje jest Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (BESI).

Nowa emisja to kolejny krok w konsekwentnej realizacji strategii Spółki w zakresie wzmacniania pozycji na rynku inwestycji w wierzytelności masowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. W chwili obecnej wartość nominalna nabytych wierzytelności w naszym portfelu wynosi ok 1,1 mld złotych, nasze plany zakładają podwojenie tej wartości w roku obrotowym 2011/12 m.in. dzięki środkom z akcji serii H oraz wdrożeniu Programu Emisji Obligacji o wartości 150 mln zł. W obecnym stanie faktycznym działania te zapewnią źródło finansowania potrzeb Spółki w zakresie rozwoju organicznego w okresie najbliższych dwóch lat. W styczniu zakończyliśmy proces wydatkowania środków z emisji akcji serii E, zrealizowanej w październiku 2010 roku, z której pozyskaliśmy 36,6 mln złotych – powiedział prezes Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik. Rynek inwestycji w wierzytelności dynamicznie się rozwija, w 2011 roku należy spodziewać się dużych transakcji oraz umacniania partnerstwa pomiędzy firmami z branży wierzytelności a bankami i korporacjami- dodaje.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej:

 Budowa księgi popytu dla inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: od 14.03.2011r. do 18.03.2011r. 
 Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości: 22.03.2011r.
 Sporządzenie Listy Wstępnego Przydziału dla inwestorów instytucjonalnych: 22.03.2011r.
 Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: od 23.03.2011r. do 25.03.2011r.
 Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych: od 23.03.2011r. do 24.03.2011r.
 Przydział Akcji Serii H i zamknięcie Publicznej Oferty: 28.03.2011r.

 

Kredyt Inkaso S.A. jest istniejącą od 2001 roku i notowaną na GPW od 2007 spółką działającą na rynku usług finansowych w oparciu o model funduszu inwestycyjnego. Specjalizuje się w inwestowaniu w wierzytelności masowe. Współpracuje m.in. z takimi podmiotami jak PKO BP, Euro Bank S.A., Polska TelefoniaCyfrowa Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A. czy PTK Centertel. Spółka posiada kontrolę nad Kancelarią Prawniczą „Forum” i funduszem sekurytyzacyjnym Kredyt Inkaso I NS FIZ. W III kwartale roku obrotowego 2010/2011 zysk netto Kredyt Inkaso S.A. osiągnął wartość blisko 3 mln zł, co oznacza wzrost o 200% w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 2009. Po III kwartałach przychody Spółki wyniosły 30.3 mln zł, a skonsolidowany zysk ukształtował się na poziomie 5,9 mln zł.