30 września 2022

Zarząd Kredyt Inkaso przeprowadzi proces przeglądu opcji strategicznych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przegłosowało uchwałę w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Zarządu Kredyt Inkaso o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad na żądanie akcjonariusza większościowego funduszu Waterland. Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021/22 oraz dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Kredyt Inkaso, które odbyło się w Warszawie 30 września 2022 r., przegłosowało uchwałę wzywającą zarząd Spółki do przeprowadzenia przeglądu opcji strategicznych. Uchwała ta wraz z dyskusją na temat sytuacji w akcjonariacie została wprowadzona do porządku obrad na wniosek Funduszu Waterland, będącego akcjonariuszem większościowym, dysponującym 61-proc. akcji. Fundusz swoje żądanie o dodanie tego punktu do planu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia motywował tym, że w jego ocenie firma BEST, będąca akcjonariuszem mniejszościowym posiadającym 33 proc. akcji Kredyt Inkaso, od dłuższego czasu prowadzi działania, które nie są podejmowane w interesie Spółki, lecz mają na celu jej destabilizację i ograniczenie możliwości koncentrowania się przez Spółkę na realizacji jej strategicznych celów rozwojowych. W ostatnim czasie firma Best trzykrotnie korygowała wartość swojej inwestycji w Kredyt Inkaso (od 0 do 17,3 mln zł), a jej prezes w mediach publicznie deklarował chęć sprzedaży posiadanych akcji.

W trakcie dyskusji akcjonariusz większościowy poinformował także, że jego oferta zakupu za cenę 62 mln zł złożona bezpośrednio firmie Best została odrzucona 13 września br. Firma Best oceniła, że jej zaangażowanie w Spółkę „ma strategiczny, długoterminowy charakter”, a jej horyzont inwestycyjny jest praktycznie nieograniczony. Wyraziła również wiarę w możliwe połączenie obu spółek w przyszłości. Akcjonariusz większościowy ocenił przedstawione przez BEST uzasadnienie odrzucenia oferty jako zaskakujące. Nie wyraził również zgody na dalsze prowadzenie rozmów bilateralnych z uwagi na przebieg wcześniejszych dyskusji oraz złożenie przez Best propozycji przejęcia akcji należących do Waterland za zero złotych w sytuacji, gdy własny dwa razy mniejszy pakiet akcji firma Best wyceniała na ok 100 mln zł.

W obecnej sytuacji transparenty proces przeglądu opcji strategicznych z zaangażowaniem profesjonalnych doradców jest rozwiązaniem, które może przyczynić się do wypracowania scenariusza, który będzie optymalny dla Kredyt Inkaso. Cieszy to, że obie strony dostrzegają potrzebę zmiany obecnej sytuacji i jednomyślnie opowiedziały się za przeprowadzeniem przeglądu opcji strategicznych. Zarząd dołoży wszelkich starań, żeby wypracować scenariusz najlepszy dla Spółki, a jednocześnie łączący odmienne interesy akcjonariuszy.  – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021/22, który w przypadku Kredyt Inkaso zakończył się 31 marca 2022 r. W tym okresie Grupa zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat, który w skali całego roku osiągnął pułap 279 mln zł (wzrost względem roku poprzedzającego aż o 25 proc.). Dzięki temu Grupa osiągnęła przychody na poziomie 198,1 mln zł i wypracowała zysk netto wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wysokie poziomy wpłat i przychodów netto pozwoliły na znaczną redukcję wskaźników zadłużenia i utrzymanie ich na poziomach znacznie niższych niż przyjęte limity. Podczas Walnego Zgromadzenia doszło także do powołania członków Rady Nadzorczej. W organie tym zasiądą: Bogdan Dzudzewicz, Marcin Okoński, Daniel Dąbrowski, Karol Sowa oraz Raimondo Eggink.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.