10 czerwca 2021

Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1 w celu zmiany warunków emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 210.000.000 zł. Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji odbędzie się w dniu 2 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Emitenta, pod adresem: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39, piętro VI.

– Celem Kredyt Inkaso jest wykorzystanie sprzyjającej koniunktury na rynku wierzytelności i zwiększenie poziomu inwestycji. Raportowane dotąd wyniki finansowe za poprzedni rok udowodniły, że nawet w trudnych warunkach biznesowych i gospodarczych potrafimy wypracować zysk, dzięki zachowaniu dyscypliny kosztowej oraz doskonaleniu procesów wewnętrznych. Obecnie planujemy nową emisję obligacji w celu zakupu kolejnych portfeli wierzytelności. Nasze inwestycje chcemy prowadzić w porozumieniu z obecnymi obligatariuszami spółki – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Zwołanie Zgromadzenia związane jest z koniecznością dostosowania przewidzianych w Warunkach Emisji poziomów Wskaźnika Finansowego 2 (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) do aktualnych potrzeb inwestycyjnych Emitenta. Wiąże się to z potrzebą zmiany treści Przypadku Naruszenia dotyczącego Wskaźnika Finansowego 2 oraz uzupełnienia Warunków Emisji o dodatkowe definicje, o dodatkowe Przypadki Naruszenia dotyczące, m.in. spłaty i zaciągania Zadłużenia Finansowego oraz o jednorazową dodatkową premię dla obligatariuszy.

Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni będą posiadacze Obligacji, którzy złożą u Emitenta najpóźniej w dniu 25 czerwca 2021 r. świadectwo depozytowe z terminem ważności zapewniającym jego aktualność w czasie odbywania Zgromadzenia. Tak zdeponowane świadectwa depozytowe nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.

O uchwałach podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji, Kredyt Inkaso poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Pełną treść raportu bieżącego o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji można pobrać na stronie firmy: LINK.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.