22 czerwca 2010

Zwycięstwo Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej blisko 300 mln zł.

W dniu wczorajszym (21 czerwca 2010 r.), Kredyt Inkaso I NS FIZ zaoferował najwyższą cenę w przetargu organizowanym przez bank PKO BP na pakiet wierzytelności korporacyjnych o nominalnej wartości 299 mln zł. Kredyt Inkaso S.A. na mocy umowy z TFI Allianz, jest zobowiązany do nabycia wszystkich certyfikatów Funduszu oraz zapewnienia finansowania inwestycji Funduszu będąc przy tym jedynym beneficjentem dochodów z dokonanych inwestycji.

Nabycie wspomnianego pakietu wierzytelności jest elementem przyjętej przez Spółkę strategii, która zakłada uzyskanie w przeciągu 2-3 lat znaczącej pozycji na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych. Zakup tak dużego pakietu od PKO BP jest potwierdzeniem obranej strategii. Pomimo tego, że jest to pierwszy tak duży zakup wierzytelności bankowych Spółki, to Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oczekuje dalszych zakupów jeszcze w tym roku.

Zakupy pakietów w ramach obranej strategii finansowane będą z planowanej na przełom III i IV kwartału emisji akcji. Będzie to emisja publiczna z wyłączeniem prawa poboru od 1,5 mln do 3 mln akcji.

Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami, zajmując się wykupem i odzyskiwaniem pakietów wierzytelności, uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania. Wypracowany przez lata model działania, funkcjonujący w oparciu o drogę sądową z udziałem wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego umożliwia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo biznesu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.