29 września 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso

W dniu 29 września 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso. Jego efekt to zatwierdzone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020/2021 oraz udzielone Zarządowi absolutorium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło roczny skonsolidowany i jednostkowy raport finansowy Kredyt Inkaso. Raport obejmował rok obrotowy, który rozpoczął się 1 kwietnia 2020 r. i zakończył 30 marca 2021 r. Grupa osiągnęła w tym czasie przychody netto na poziomie 200,3 mln zł, EBITDA wyniosła 92,9 mln zł, a zysk netto 45,5 mln zł. Dla porównania w poprzedzającym roku obrotowym 2019/2020 przychody kształtowały się na poziomie 129,4 mln zł, EBITDA 4,6 mln zł i osiągnięto stratę w wysokości 35,9 mln zł. W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzono również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2020/2021 oraz podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków.

 

Mimo trudnych pandemicznych warunków Kredyt Inkaso osiągnęła bardzo dobre wyniki w roku obrotowym 2020/2021. Dzięki zmianom wprowadzanym na każdym szczeblu organizacji, odnotowujemy rosnącą sprawność operacyjną, co znajduje odzwierciedlenie w naszych okresowych raportach. Firma jest gotowa do kolejnych kroków rozwojowych i odgrywania istotnej roli na rynku. Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom, którzy wspierają nas w realizacji tego celu. – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

 

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. W organie tym nadal zasiadają: Bogdan Dzudzewicz (przewodniczący), Marcin Okoński, Daniel Dąbrowski, Karol Sowa oraz Karol Szymański.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.