Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r.

20/02/2020

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r.

20/12/2019

Przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 r. i kończącego się 31 marca 2018 r.

01/03/2018

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. i kończącego się 31 marca 2019 r.: 29 sierpnia 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. i kończącego się 31 marca 2019 r.: 1 marca 2019 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) raport okresowy za II i IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 r. i kończącego się 31 marca 2018 r. nie będą przekazywane.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.: 11 lipca 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. i kończącego się 31 marca 2019 r.: 14 grudnia 2018 r.

Publikacja raportu półrocznego za rok obrotowy 2017/2018

15/12/2017