Ład korporacyjny

Dobre Praktyki GPW

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, zgodnie z pkt. I.Z.1.15 Zbioru Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016 informuje, że Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka nie prowadzi polityki kadrowej opierającej się na uprzywilejowaniu płci lub wieku i nie ogranicza udziału przedstawicieli żadnej płci w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru jak i w zajmowaniu kluczowych stanowisk menedżerskich. Przy dokonywaniu zmian personalnych Spółka kieruje się kompetencjami, doświadczeniem oraz umiejętnościami kandydatów. Decyzje w zakresie obsady Rady Nadzorczej oraz Zarządu nalezą odpowiednio do Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, zgodnie z pkt. I.Z.1.11 Zbioru Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016 informuje, że w Spółce obowiązują przyjęte polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Kredyt Inkaso S.A. i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A, która określa zasady dotyczące minimalnego oraz maksymalnego czasu obowiązywania umowy z podmiotem badającym sprawozdania finansowe. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego).

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, zgodnie z pkt. I.Z.1.3 oraz pkt. II.Z.1 Zbioru Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016 informuje, że podział zadań oraz odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu – Maciej Szymański

Nadzoruje obszar:

 • strategii i wycen,
 • HR,
 • prawny,
 • klientów strategicznych,
 • audytu wewnętrznego,
 • compliance,
 • IOD,
 • BHP,
 • IT,
 • relacji inwestorskich,
 • rynków zagranicznych.

Wiceprezes Zarządu – Barbara Rudziks

Nadzoruje obszar:

 • pionu operacji,
 • optymalizacji procesów.

Członek Zarządu – Tomasz Kuciel

Nadzoruje obszar:

 • konsolidacji i raportowania statutowego,
 • kontrolingu finansowego,
 • rachunkowości,
 • skarbu,
 • zakupów.

Oświadczenia dotyczące Ładu korporacyjnego

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu zamieszczone w opublikowanych raportach rocznych oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Pliki do pobrania