26 lutego 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. W ZWIĄZKU Z OKOLICZNOŚCIAMI OPISYWANYMI W RAPORTACH BIEŻĄCYCH NR 9/2016 ORAZ NR 10/2016

Zarząd Kredyt Inkaso S.A., w nawiązaniu do okoliczności opisywanych w raportach bieżących nr 9/2016 oraz nr 10/2016, w szczególności kompletności Rady Nadzorczej wskutek odwołania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja oświadczenia o rezygnacji oraz kwestii niedopuszczalności „zwołania” przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mirosława Gronickiego „posiedzenia” Rady Nadzorczej, zlecił renomowanemu doradcy prawnemu sporządzenie stosownej opinii prawnej. Opinia ta, której treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu, potwierdza prawidłowość stanowiska Zarządu prezentowanego w w/w raportach.

Pliki do pobrania