1 czerwca 2010

Rekordowe wyniki Kredyt Inkaso S.A. w roku 2009/10

Rok 2009/10 był dla Kredyt Inkaso S.A. historyczny z uwagi na osiągnięcie najlepszych wyników finansowych w dotychczasowej działalności. Był też czasem w którym skutecznie umacnialiśmy swoją pozycję rynkową i sukcesywnie zwiększaliśmy skalę swojej działalności.

 

W całym roku obrotowym 2009/10 wypracowaliśmy ponad 5,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 29,66 mln zł. Porównując wyniki do roku poprzedniego uzyskaliśmy wzrost przychodów o blisko 60% przy czym wzrost zysku netto był jeszcze bardziej dynamiczny i wyniósł ponad 118%.

Osiągnięcie tak imponujących wyników nie byłoby możliwe bez największego operacyjnego wyzwania ubiegłego roku, którym była implementacja procedur współpracy z e-sądem, który rozpoczął swoją działalność w styczniu 2010 roku. Powstał on w celu rozpatrywania spraw, w których wierzyciel może dochodzić roszczeń pieniężnych bez skomplikowanego procesu.

„Miesiące przygotowań zaowocowały sukcesem jakim było wszczęcie przez Kredyt Inkaso S.A. w pierwszym kwartale działalności e-sądu ponad 70 tysięcy postępowań, ilości jaką wcześniej osiągaliśmy w okresach rocznych. Inną kwestią jest, że zrobiliśmy to jako pierwsi – wyprzedzając innych zainteresowanych” – mówi Artur Górnik Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A..

Spodziewamy się że w wynikiem wspomnianych działań będzie koncentracja wyników finansowych w najbliższym czasie. Przykładem tego jest skokowy wzrost przychodów jaki nastąpił w marcu i kwietniu. Przychody w tych miesiącach były o odpowiednio 40% i 78% wyższe niż średnie miesięczne przychody z ostatniego półrocza

Powodem do satysfakcji jest także, prowadzona w minionym roku, zakończona sukcesem, operacja zmiany struktury finansowania działalności. Zwiększyliśmy poziom obligacji długoterminowych do ok. 76%, przy jednoczesnym zmniejszeniu efektywnego kosztu finansowania. Mimo zawirowań na rynkach finansowych stale utrzymywaliśmy zdolność do pozyskiwania finansowania czego dowodem są emisje obligacji z ubiegłego roku o łącznej wartości blisko 40 mln złotych. Pozyskane finansowanie pozwoliło nam na zakupy wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 146 mln zł (rok poprzedni 149 mln zł), co stanowiło ponad 1/3 całości wierzytelności wystawionych do sprzedaży przez operatorów z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Rozpoczęliśmy także działania związane z wejściem Kredyt Inkaso S.A. na rynek hurtowego obrotu wierzytelności z tytułu usług bankowych. Efektem tych działań jest podpisana w marcu umowa z TFI Allianz dotycząca nabycia przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego. Kolejnym krokiem jest rozbudowa grupy o zależną spółkę prawa luksemburskiego. Planujemy także uzyskanie zezwolenia KNF na zarządzanie portfolio funduszy sekurytyzacyjnych które dokończy w przyszłym roku proces reorganizacji naszego modelu biznesowego. Nasze plany na najbliższe dwa, trzy lata zakładają osiągniecie pozycji na tym rynku odpowiedniej do tej jaką mamy w transakcjach z telekomami.

Kredyt Inkaso S.A. działa na rynku usług finansowych, zajmując się wykupem pakietów wierzytelności masowych uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania. Wypracowany przez lata model działania w zakresie odzyskiwania wierzytelności, funkcjonujący w oparciu o drogę sądową z udziałem wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego, umożliwia maksymalną efektywność i bezpieczeństwo biznesu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.