1 marca 2023

Kredyt Inkaso po raz kolejny raportuje rekordowy poziom wpłat

Grupa Kredyt Inkaso opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzy pierwsze kwartały roku obrotowego 2022/23. Grupa notuje rekordowy poziom wpłat w wysokości 234,2 mln zł i wypracowuje 15,9 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/23 (przypadających na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.) Grupa Kredyt Inkaso może się pochwalić osiągnięciem najwyższego poziomu wpłat w historii organizacji i dalszą redukcją poziomów zadłużenia. Wpłaty z nabytych portfeli wierzytelności w trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego ukształtowały się na poziomie skonsolidowanym 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. lepszy niż w rekordowym do tej pory roku obrotowym 2021/22. Grupa Kredyt Inkaso w samym trzecim kwartale roku obrotowego osiągnęła wpłaty wysokości 78,4 mln zł i jest to drugi najlepszy zarejestrowany do tej pory wynik kwartalny.

Przychody grupy w trzech pierwszych kwartałach wyniosły w opisywanym okresie 153,7 mln zł, EBITDA gotówkowa 130,0 mln zł, a zysk netto 15,9 mln zł. Kredyt Inkaso dokonało także zakupów nowych portfeli wierzytelności na łączną kwotę 76,2 mln, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu roku poprzedniego aż o 355 proc. Szacunkowa wartość przyszłych odzysków z posiadanych portfeli wierzytelności (Estimated Remaining Collections) wyniosła na koniec trzeciego kwartału 1 132 mln zł.

Grupa Kredyt Inkaso zaraportowała właśnie najlepsze trzy kwartały pod względem wysokości wpłat w jej całej 21-letniej historii. To efekt pracy całego międzynarodowego zespołu i wynik trwającej od trzech lat transformacji organizacji. To również dowód na to, że jesteśmy dobrze przygotowani do stałego zwiększenia skali działania, a wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych w opisywanym okresie jest kolejnym krokiem na tej drodze.powiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt InkasoZamierzamy rozwijać naszą działalność inwestycyjną i szukać dalszych możliwości rozwoju nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii i Bułgarii.dodaje Rudziks.

Pomimo dokonanych inwestycji, dzięki wysokim wpłatom jest to kolejny kwartał, w którym zadłużenie Grupy kształtowało się na niskim poziomie. Kredyt Inkaso dokonało redukcji poziomu zadłużenia względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł na koniec trzeciego kwartału 0,85 (-0,12 r/r), a długu netto do EBITDA gotówkowej 1,62 (-0,42 r/r).

Naszą ambicją jest dalszy rozwój organizacji, zwiększenie skali działania poprzez nowe inwestycje. Na drodze do realizacji tego celu zamierzamy przeprowadzić emisje obligacji publicznych, w ramach prospektu zatwierdzonego ostatnio przez KNF. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przedstawić inwestorom szczegółową ofertę w tym zakresie.  – powiedział Mateusz Boguta, członek zarządu Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie programu emisji obligacji publicznych do łącznej kwoty 100 mln zł. Do zatwierdzenia prospektu doszło 16 lutego 2023 r. Poszczególne serie wyemitowane w ramach programu będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na temat wyników finansowych po trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23 będzie można usłyszeć podczas konferencji wynikowej on-line w dniu 2 marca o godzinie 10.00: link do zapisów

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.