5 kwietnia 2011

Kredyt Inkaso S.A. pozyskała 75 mln złotych z emisji obligacji

Kredyt Inkaso S.A. pozyskała 75 mln złotych z emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do 250 mln złotych. Pozyskany kapitał zostanie w całości przeznaczony na zakup nowych pakietów wierzytelności. Program Emisji Obligacji, obok zakończonej 28 marca emisji akcji serii H, będzie stanowił źródło finansowania Spółki przez najbliższe dwa lata.

Kredyt Inkaso S.A. zakończyła prywatną emisję akcji obligacji serii S02 i S03. Zapisy zostały złożone na wszystkie z oferowanych 75.000 obligacji na okaziciela wartości nominalnej 1.000 zł Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 75 mln złotych. Kapitał zostanie w całości przeznaczony na zakup nowych pakietów wierzytelności.

28 marca Spółka zakończyła emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru. W drodze oferty publicznej 3,77 mln akcji zostało objętych przez 44 inwestorów instytucjonalnych oraz 479 inwestorów indywidualnych, przy redukcji 75,62% dla inwestorów indywidualnych. Kapitał z emisji zostanie w całości przeznaczony na zakup nowych pakietów wierzytelności. Spółka w roku obrotowym 2011/12 planuje podwoić wartość portfela posiadanych wierzytelności, obecnie wynoszącego 1,1 mld złotych i umocnić swoją pozycję na rynku, głównie w sektorze wierzytelności bankowych.
Synergia kapitału z emisji akcji oraz Programu Emisji Obligacji pozwoli na efektywny wzrost naszej Spółki, który będzie potęgowany przez znaczny rozwój rynku. Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że w krótkim czasie od zakończonej sukcesem emisji akcji serii H, możemy poinformować naszych Inwestorów o kolejnej znaczącej transakcji – powiedział Prezes Artur Górnik, Prezes Kredyt Inkaso S.A. Konsekwentnie realizujemy przyjęte założenia, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych – podsumowuje.