17 września 2009

Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Kredyt Inkaso S.A. w dniu 17.09.2009 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Projekt.: „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie systemu zarządzania wydajnością” realizowany jest w ramach Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Całkowita wartość projektu wynosi 203 740,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 142 618,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 121 225,30 PLN, natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa 21 392,70 PLN.