29 lipca 2011

Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania wydajnością – zakończenie finansowe realizacji projektu

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 29 lipca 2011 roku nastąpiło zakończenie finansowe realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności firmy Kredyt Inkaso poprzez wdrożenie systemu zarządzania wydajnością”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 498 736,00 PLN. Kwota dofinansowania wynosi 249 368,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 211 962,80 PLN, natomiast dofinansowanie w formie dotacji celowej 37 405,20 PLN.