26 listopada 2010

Rekordowe przychody Grupy Kapitałowej Kredy Inkaso S.A. w pierwszym półroczu 2010/11

Rekordowe przychody Grupy Kapitałowej Kredy Inkaso S.A. w pierwszym półroczu 2010/11

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2010/11 Grupa Kapitałowa (GK) Kredyt Inkaso S.A. uzyskała rekordowe przychody 19,56  mln zł oraz blisko 3 mln zł zysku netto.

Przychody Spółki w pierwszym półroczu 2010/11 wyniosły 19,56 mln zł i były o blisko 50% wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego (13,622 mln zł), zysk netto GK Kredyt Inkaso S.A. wyniósł 2,96 mln zł. Spóła jest obecnie stroną w ponad 29 tys. postępowań przed sądami o łącznej wartości przedmiotu sporu około 60 milionów złotych. W pierwszym półroczu roku obrotowego Kredyt Inkaso S.A. otrzymała z sądów ponad 30 tys. nakazów zapłaty i klauzule wykonalności w blisko 85 tysiącach spraw oraz skierowała wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej w około 29 tysiącach spraw. Na koniec okresu sprawozdawczego postępowania egzekucyjne prowadzone były w blisko 37 tysiącach spraw.

Spółka przeprowadziła w październiku publiczną emisję akcji z której pozyskała 37,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności bankowych. Przeprowadzone dokapitalizowanie jest efektem przyjętej strategii która zakłada osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku wierzytelności bankowych. Obecnie Kredyt Inkaso S.A. operuje głównie na rynku wierzytelności telekomunikacyjnych. Ponadto planowane jest także wyemitowanie obligacji o wartości do 150 mln zł z możliwością rozszerzenia oferty o kolejne 100 mln zł. Początkiem realizacji tej strategii są wygrane w czerwcu i październiku przetargi na pakiety wierzytelności bankowych o wartości nominalnej odpowiednio 299 mln zł i 210 mln zł zorganizowane przez bank PKO BP oraz zakup pakietu wierzytelności od Euro Bank S.A. o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł jaki miał miejsce w listopadzie.