Raport nr 25/2019
14:17 7.06.2019

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 4.06.2019 r., żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25.06.2019 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2019 („NWZ”),następujących zmian w porządku obrad NWZ, wynikających z powyższego żądania Akcjonariusza:

1)      po punkcie 6 wprowadzono, jako pkt 7, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem I.1;

2)      po punkcie 6 wprowadzono, jako pkt 8, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem I.2;

 

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad NWZ.

 

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. o godz. 9:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI Piętro, 02-672 Warszawa, przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii F1.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu statutu Spółki i uchwalenie tekstu statutu Spółki w nowym brzmieniu.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:

1)      podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

2)      podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

3)      podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);

4)      podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

5)      w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) – 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

 

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

 

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

 

Pliki do pobrania