30 września 2020

Grupa Kredyt Inkaso z 7-proc. wzrostem wpłat od dłużników w roku obrotowym 2019/2020

Grupa Kredyt Inkaso z 7-proc. wzrostem wpłat od dłużników
w roku obrotowym 2019/2020

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła w roku obrotowym 2019/2020 (kwiecień 2019 r. – marzec 2020 r.) 7-proc. wzrost wpłat od dłużników, do 248,1 mln zł.

• Wpłaty od dłużników wyniosły 248,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7 proc.
• EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r. wyniosła
157,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec
marca 2019 r.
• Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 643,5 mln zł na koniec marca 2020 r., co oznacza spadek o 9 proc. rok do roku.
• Przychody netto wyniosły 106,0 mln zł, wobec 169,0 mln zł osiągniętych rok wcześniej.
• Strata netto wyniosła 35,9 mln zł w porównaniu z 9,0 mln zł zysku netto
wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019.
• Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności wyniosła 47,8 mln zł, w czym zawiera się kwota 55 mln negatywnej aktualizacji wyceny będąca wynikiem pogłębionego przeglądu wartości portfeli wierzytelności spowodowanego pandemią SARS-CoV-2.
• Zobowiązania krótkoterminowe spadły o 147 mln zł w stosunku do poziomu zobowiązań wykazanych na koniec poprzedniego roku, a poziom zadłużenia krótkoterminowego z tytułu kredytów i pożyczek uległ zmniejszeniu o kwotę 159 mln zł.

W minionym roku obrotowym ograniczyliśmy inwestycje w portfele wierzytelności, skupiając się głównie na odkupie portfeli od stowarzyszonych funduszy inwestycyjnych Lartiq Profit, postawionych po dniu bilansowym w stan likwidacji, oraz na spłacie zadłużenia. Obserwujemy normalizację cen pakietów wierzytelność przy wzroście ich podaży. Chcemy powrócić do inwestowania, w tym celu analizujemy możliwe drogi pozyskania kapitału. W naszej ocenie kolejne kwartały, w scenariuszu kontroli sytuacji epidemicznej, przyniosą znaczącą poprawę na rynku wierzytelności – komentuje Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności o kwotę 55,0 mln zł związaną z pogłębionym przeglądem wartości portfeli wierzytelności spowodowanym przede wszystkim pandemią SARS-CoV-2. Dodatkowo, Grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany z inwestycjami w systemy teleinformatyczne oraz z refinansowaniem długu, które w części mają charakter jednorazowy.

W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2020 r. Grupa odnotowała nakłady na portfele wierzytelności w wysokości 81,2 mln zł, wobec 165,7 mln zł w roku obrotowym 2018/2019. Inwestycje w portfele wierzytelności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2020 r. związane były głównie z odkupem portfeli od stowarzyszonych funduszy inwestycyjnych Lartiq Profit, które zostały postawione w stan likwidacji po dniu bilansowym.

Na koniec marca 2020 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 31,4 mln zł, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił 2,1x.

W roku obrotowym zakończonym 31 marca 2020 Grupa dokonała emisji obligacji serii F1 o wartości nominalnej 210 mln zł oraz emisji obligacji serii G1 o wartości nominalnej 31,5 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostały wykorzystane na refinansowanie zadłużenia, w tym odkup obligacji serii Y, A1 i A2, C1, D1, E1 i Z oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. W analizowanym okresie Grupa całkowicie spłaciła obligacje serii Y, Z, C1 oraz A1 i A2 o łącznej wartości nominalnej 264 mln zł oraz dokonała wcześniejszego odkupu części obligacji serii D1 oraz E1 o łącznej wartości nominalnej 104 mln zł.

Głównym celem grupy w kolejnych latach będzie zmniejszenie zadłużenia netto poprzez spłatę serii obligacji zapadających w nadchodzących okresach oraz poprawienie rentowności netto. W przypadku możliwości pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego lub kapitału Grupa powróci do strategii osiągania systematycznego wzrostu przychodów poprzez rozwój portfela wierzytelności, głównie na rynkach: polskim, rumuńskim i bułgarskim.

Równolegle ze wzrostem przychodów Grupa zamierza utrzymać marżę operacyjną na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji portfeli w efekcie pełnej implementacji zaawansowanych modeli statystycznych, sukcesywnie rozwijanych w ostatnich trzech latach. Dążąc do poprawy efektywności wykorzystania posiadanych aktywów, Grupa zamierza systematycznie optymalizować model zarządzania przejętymi nieruchomościami oraz dezinwestycji.

Równie ważnym obszarem jest kontynuacja rozwoju technologii informatycznych. Grupa po dacie bilansowej uruchomiła nowy system informatyczny na rynku polskim i po jego pełnej stabilizacji zamierza dokonać jego wdrożenia na wybranych rynkach zagranicznych. Kredyt Inkaso oczekuje, że efektem inwestycji w nowe technologie będzie poprawa wskaźników operacyjnych, dzięki automatyzacji części procesów.