14 kwietnia 2023

Kredyt Inkaso podsumowuje udaną emisję obligacji serii M1

Kredyt Inkaso uplasowało emisję obligacji o wartości 15 mln zł. Łączna wartość zapisów przekroczyła wielkość emisji. Zapisy zostały zredukowane o 11%.

Inwestorzy złożyli zapisy o wartości 16,8 mln zł na oferowane obligacje pierwszej emisji w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji. Cena emisyjna jednej obligacji była uzależniona od terminu złożenia zapisu przez inwestora. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował łącznie 15.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii M1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln  zł. Obligacje przydzielono 352 inwestorom. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz  marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 12,4%. Termin ich zapadalności przypada za cztery lata.

– Właśnie rozliczona emisja obligacji M1 zakończyła się nadsubskrypcją, co pokazuje istniejący popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów. Bardzo się cieszę, że inwestorzy po raz kolejny docenili ambitną strategię rozwoju Grupy Kredyt Inkaso w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii. Sukces tej emisji to także wyraz zaufania do długoterminowych perspektyw rozwoju spółki – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

– Relacje zbudowane przez spółkę z inwestorami oraz instytucjami polskiego rynku kapitałowego pozwoliły nam na pozyskanie kapitału na wciąż korzystnych warunkach. Wysoki popyt na obligacje serii M1 dodatkowo potwierdził również naszą pozycję dobrze rozpoznawalnego, niezawodnego i doświadczonego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kolejne emisje obligacji planowane są  przez spółkę  w tym roku. Od 2007 r.  Kredyt Inkaso wyemitowało i spłaciło w terminie już ponad 40 serii obligacji.

Grupa Kredyt Inkaso może pochwalić się stabilną sytuacją finansową i pozytywnymi wynikami osiągniętymi w trzech raportowanych dotąd kwartałach roku obrotowego 2022/23 r. W tym okresie firma zanotowała rekordową w swojej historii wartość wpłat z nabytych portfeli wierzytelności na poziomie 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory roku obrotowego 2021/22.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.