17 lipca 2023

Rekordowe spłaty i wzrost inwestycji Kredyt Inkaso  

Grupa Kredyt Inkaso zamyka rok obrotowy 2022/23 z rekordowymi spłatami z nabytych portfeli oraz przychodami na poziomie 219 mln zł. Przychody Grupy były wyższe o 10% niż rok wcześniej. Wysokie spłaty odnotowane w procesach sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych, pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 23 mln zł i przyczyniły się do spadku wskaźników zadłużenia.

Grupa Kredyt Inkaso – jeden z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce – zakończyła rok z rekordowym w swojej historii poziomem wpłat z zarządzanych portfeli w wysokości 317,5 mln zł (wzrost o 14% r/r). W 2022/2023 r. Grupa odnotowała wysoką dynamikę spłat z dotychczas nabytych portfeli oraz powróciła do inwestycji w nowe portfele wierzytelności. W roku obrotowym 2022/2023, który zakończył się 31 marca 2023 r., Grupa Kredyt Inkaso zawarła transakcje zakupu pakietów wierzytelności na kwotę prawie 120 mln zł. Zrealizowane transakcje istotnie przekroczyły skalę inwestycji z okresu trzech poprzednich lat obrotowych łącznie.

W raportowanym okresie EBITDA gotówkowa wzrosła o 7% w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła 168,9 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej spadł do 1,71 i  jest na poziomie znacznie niższym niż przyjęte limity. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został również zmniejszony do poziomu 0,89.

–  Bardzo dobre wyniki operacyjne, jakie osiągnęliśmy w roku 2022/2023, pozwalają na dalszy wzrost skali naszej działalności. Co istotne, odbywa się to przy stale rosnącej efektywności operacyjnej oraz rentowności. W obecnym roku obrotowym w dalszym ciągu będziemy intensyfikować rozwój Grupy Kredyt Inkaso na trzech kluczowych dla nas rynkach, a więc w Polsce, Rumunii i Bułgarii. Kontynuujemy także proces ciągłego doskonalenia oraz inwestycje w nowoczesne technologie – podkreśla Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

– Grupa Kredyt Inkaso jest przygotowana do dalszych istotnych nakładów na zakupy nowych portfeli wierzytelności. W ostatnich tygodniach sfinalizowaliśmy transakcję nabycia od Credit Agricole Bank Polska wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej ponad 123 mln zł. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu podaży portfeli na rynku i jesteśmy na to gotowi – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

W lutym 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji spółki. W jego ramach Kredyt Inkaso będzie mogło wyemitować obligacje korporacyjne do łącznej kwoty 100 mln zł. Redukcja zapisów na papiery dłużne serii M1 wyniosła 11%, a serii N1 aż o ponad 38%. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów jej papierami oraz kolejnymi potrzebami związanymi z dalszym rozwojem działalności, Kredyt Inkaso rozważa kolejną emisję obligacji korporacyjnych w okresie po-wakacyjnym.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 49 serii obligacji o wartości 1,47 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.